KİŞİSEL VERİLERİN KORUMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

 

Pusula Doğaltaş ve Madencilik A.Ş. olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda yasal mevzuat kapsamında öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için üzerimize düşen yasal sorumluluğu hukuka uygun olarak yerine getiriyoruz. Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizi aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda aktarabilecek ve KVKK’ da sayılan şekillerde işleyebilecektir.

 

A-TANIMLAR

• Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

• Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dahil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirmeye kadar geçen süreçte yapılan her türlü faaliyet.

• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( KVKK ): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

• Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

 

B-KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ

Pusula Doğaltaş ve Madencilik A.Ş. internet sitesi üzerinde işlenen verileriniz ile ilgili olarak veri sorumlusudur Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından verilen hizmet, ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik göstermekte olup, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, şirketimiz ve bağlı internet sitesi ve benzeri araçlarla sözlü yazılı veya elektronik olarak toplanmaktadır. Söz konusu verileriniz şirketimiz faaliyetlerinin yerine getirilmesinde KVKK’ nun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir. Toplanan kişisel verileriniz, KVKK ilgili maddesinde öngörüldüğü üzere;

 

C-İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ:

•Kimlik Veriniz: Ad,-soyad, anne – baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, TC kimlik no, vb.

•İletişim Veriniz: Adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi , telefon no, vb.

•Lokasyon Veriniz: Bulunduğu yerin konum bilgileri,

•Hukuki İşlem Veriniz: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler, vb.

•Görsel Ve İşitsel Kayıtlar: Görsel ve işitsel kayıtlar v.b.

•Sağlık Bilgileriniz: Akciğer grafisi, Solunum fonksiyon testi, EKG

 

D-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz;

Hizmet ve faaliyetlerimizden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yapılabilmesi, tarafımızca sunulan hizmet ve faaliyetlerin, beğeni, kullanım şekliniz ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ile talepleriniz doğrultusunda gerekli teknik destek ve kalitenin sağlanması, ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi gibi yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla, KVKK 5.ve 6.Maddelerinde belirtilen;

İlgili kanunlarda açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin gerekli olması dahilinde işlenebilecektir.

 

E- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize, Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına, KVKK nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

F-KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVKK 11.MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI;

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz halinde Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde yer alan bu haklarınızı kullanmak için “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile şirketimizin Medya Mahallesi 629/1 Sokak No:1/B 45 Kayapınar/Diyarbakır adresine yazılı olarak veya şirketimizin pusuladogaltas@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine güvenli elektronik imza veya mobil imzanız ile iletebilirsiniz. İletilen talep doğrultusunda, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde ücretsiz olarak cevap verilecektir. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ”in ücret başlıklı 7. Maddesine göre işlem yapılacaktır. •Kurum: PUSULA DOĞALTAŞ VE MADENCİLİK A.Ş. •Ticaret Sicil Numarası:28724

•Genel Müdürlük Adresi: Medya Mah. 629/1 Sok. Çeysa Yapı Önya Park

B/Blok Kat: 9 No: 45 Kayapınar/DİYARBAKIR

•Telefon: +90 412 229 11 21

Bu web sitesi, siz web sitesinde gezinirken deneyiminizi geliştirmek için tanımlama bilgileri kullanır. Bunlardan gerekli olarak sınıflandırılan çerezler, web sitesinin temel işlevlerinin çalışması için gerekli olduğu için tarayıcınızda saklanır. Ayrıca, bu web sitesini nasıl kullandığınızı analiz etmemize ve anlamamıza yardımcı olan üçüncü taraf çerezleri kullanıyoruz. Bu çerezler, yalnızca sizin izniniz ile tarayıcınızda saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak, tarama deneyiminizi etkileyebilir.